• Mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân


  vào lúc Chủ Nhật, tháng 7 21, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
  Trải qua 83 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng bổ sung, phát triển cả về lý luận lẫn thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực, phương diện để phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước và thế giới. Một trong những vấn đề  được Đảng ta coi là nhân tố quyết định sức mạnh của Đảng, là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng đó chính là “ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”.
   Capture
  Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định “ Nhân dân là chủ thể của lịch sử, mọi công tác của Đảng luôn luôn đứng về phía quần chúng nhân dân”, chính vì vậy mọi hoạt động của Đảng đều phải hướng tới phục vụ lợi ích của nhân dân. Bác Hồ đã khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Điều đó cho chúng ta thấy được vai trò, vị trí của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân là lực lượng to lớn, quan trọng góp phần vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi một lẽ “ Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh” như Bác Hồ đã khẳng định. Người cũng cho rằng: “Nếu nước được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Vì vậy, Đảng ta phải lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Đảng. Đồng thời Đảng phải liên hệ mật thiết với nhân dân, không được xa rời nhân dân. Coi mối quan hệ chặt chẽ phải cấp thiết như Bác Hồ giải thích “nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng”.
  Hiện nay, tình hình trong nước và thế giới diễn ra nhanh chóng và khá phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đoàn kết một lòng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn mình ra thế giới, bắt nhịp cùng xu thế phát triển của thời đại. Bên cạnh đó, do sự tác động hai chiều của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, một số cán bộ, đảng viên không nhỏ, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến xa rời quần chúng nhân dân. Nhận thức được thực trạng này, Đảng ta đã nghiêm túc chấn chỉnh, phê bình đối với những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc tăng cường liên hệ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Ngoài ra, Đảng ta đã thông qua Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ban hành nghị quyết Trung ương 7 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” (số 25-NQ/TW). Vệc làm đó của Đảng có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với những đòi hỏi khách quan của lịch sử.
  Như chúng ta đã biết, để cấu thành một đảng chính trị, ngoài yếu tố hệ tư tưởng, tổ chức thì sự ủng hộ của quần chúng nhân dân là một yếu tố quan trọng, quyết định sự thành lập của một đảng. Bởi vì Đảng ra đời là để phục vụ nhân dân, phải xuất phát từ nguyện vọng thiết thực của nhân dân. Trong lịch sử, nếu một đảng không nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân thì trong thời gian ngắn sẽ đi vào con đường sụp đổ. Xác định được những vấn đề cốt lõi trên, Đảng ta không ngừng tổng kết lý luân và thực tiễn trong công tác dân vận. Coi công tác dân vận là nhiệm vụ sống còn, là quy luật tồn tại của Đảng. Mỗi giai đoạn lịch sử đi qua, mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân ngày càng được giữ vững và phát triển. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng và nhân dân là một; trong thời kì xây dựng, phát triển kinh tế, mối quan hệ máu thịt đó càng được đẩy lên một vị trí cao hơn. Bác Hồ đã chỉ ra rằng: “Nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân”. Đảng ta luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Dựa vào nhân dân để đấu tranh với bọn phản cách mạng, bọn bán nước, mị dân. Đảng và nhân dân cần phối, kết hợp chặt chẽ với nhau như “ cá với nước”. Thường xuyên chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để thể hiện vai trò là đầy tớ trung thành với nhân dân.
  Mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân mãi mãi bền vững, là nhân tố đảm bảo mọi thắng lợi trong suốt quá trình phát triển của đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
  Nguyễn Anh

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem