• TUYÊN NGÔN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN VÀ TÍNH TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG VIÊN – GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI


  vào lúc Thứ Ba, tháng 2 26, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →


  NHẬT MINH

  Năm 1848, C. Mác và Ph. Ăng-ghen chính thức công bố trước toàn thế giới Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do các ông soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Đồng minh những người cộng sản. Tuyên ngôn đã “công khai trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, ý đồ” của những người cộng sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là tác phẩm lý luận tổng kết quá trình hình thành chủ nghĩa Mác, trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản; là cột mốc đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác với sự hoàn bị của ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.
  C. Mác và Ph. Ănghen. 
  165 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thử thách với những thay đổi và cả biến cố lớn lao, có nhiều vấn đề rất mới về lý luận và thực tiễn đặt ra cần giải quyết, nhưng những nguyên lý cơ bản mà C. Mác và Ph. Ăng-ghen trình bày trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, còn nguyên giá trị.
  Trong thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 - 2009, trong suy thoái, khủng khoảng kinh tế, tài chính, nợ công ở châu Âu và một số nước tư bản, người ta thấy xuất hiện nhiều tiếng nói từ nước phương Tây đánh giá những giá trị của Tuyên ngôn, của chủ nghĩa Mác, của học thuyết kinh tế Mác; xuất hiện phong trào “trở về với Mác”, tìm đọc các tác phẩm của Mác. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác không hề lạc hậu, không hề lỗi thời, nó vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề cơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.
  Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, vấn đề về Đảng Cộng sản được C. Mác và Ph. Ăng-ghen đặc biệt quan tâm. Các ông đã trình bày một cách rõ ràng về tính tất yếu, khái niệm, tính chất, vai trò, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản và của những người cộng sản đối với phong trào công nhân, đối với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản được trình bày cụ thể, với yêu cầu họ phải là bộ phận “kiên quyết nhất” và “hơn” bộ phận còn lại của giai cấp vô sản trên nhiều phương diện: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên, về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả của phong trào vô sản”.
  Những tư tưởng của Tuyên ngôn về Đảng Cộng sản, về tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận và thực tiễn, vẫn giữ nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự, nhất là đối với chúng ta hiện nay.
  Trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với mọi đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu, đặc biệt là đảng viên cấp cao; đảng viên giữ chức vụ càng cao thì yêu cầu về tính tiền phong, tiên tiến, sự gương mẫu càng lớn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”.
  Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống. Tính tiên phong, tiên tiến đó phải luôn luôn được phát huy và nêu cao trong mọi lúc, mọi nơi, trong tổ chức, xã hội và đối với gia đình, nơi cư trú, trong cả lời nói và việc làm. Thông điệp từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nhắc nhở chúng ta rằng, hiện nay chúng ta càng cần phải ra sức chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, thực sự là Đảng của “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại” như V.I. Lê-nin chỉ rõ, là “đạo đức, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định. Những đảng viên cộng sản, đặc biệt đảng viên là cán bộ cấp cao phải thực sự “kiên quyết nhất”, phải “tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình”, phải “hơn” bộ phận còn lại, “hơn” quần chúng nhân dân và phát huy cái “hơn” đó trong thực tiễn, thì mới có thể “thúc đẩy” được sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên.

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem