• Điều 258 không mơ hồ


  vào lúc Thứ Sáu, tháng 9 06, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →  Đây là điều mà các nhà "rân chủ" tích cực "phản biện" đây!

  Gần đây, một số blogger bị bắt theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự quy định về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:
  "Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm".
  Về điều này, anh Hà Huy Sơn cho rằng: " Điều 258 quy định nhiều khi mơ hồ, chuyện áp dụng một cách không đúng, nghịch tính nhiều, không được chính xác lắm". Nhưng tôi không đồng tình với quan điểm ấy. 

  Theo tôi, thì như thế này cơ:

  Thứ nhất, điều 258 không mơ hồ như anh nói. Nó có nền tảng cơ sở là các điều trong chương V của Hiến pháp 1992, quy định quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó đặc biệt là 4 điều:

  - Phần "quyền công dân" có Điều 69 Hiến pháp, quy định quyền tự do ngôn luận của công dân: 
  "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật" và Điều 70: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước".
  - Phần "nghĩa vụ công dân" có Ðiều 78: 
  "Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng" và Ðiều 79: "Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng".
  Lợi dụng quyền công dân để vi phạm nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước, gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể và lợi ích của công dân khác, lẽ dĩ nhiên, phải được coi là hành vi tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Thứ hai, còn việc nhiều ông blogger cứ giả ngây giả ngô, không biết mình viết gì mà phạm tội, thì đây, luật Báo chí quy định rõ nhé:
  "Điều 4. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân 
  Công dân có quyền :
  1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ;
  2- Tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ;
  3- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới ;
  4- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ;
  5- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó".
  Báo mạng cũng là một loại báo, và nó giữ vai trò ngày càng quan trọng. Do đó, viết bài trên mạng cũng phải tuân thủ pháp luật. Ý kiến đăng lên đây phải là ý kiến xây dựng chứ không thể phá hoại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp ý, phê bình chứ đâu phải phủ định sạch trơn, thóa mạ, chửi bới người ta? Đó là "xúc phạm danh dự tập thể", một hành vi đáng lên án!

  Giờ thì các ông hiểu vì sao các ông bị tóm chưa?

  Smith Peter

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem